982 59 200 support@skipnes.no

Doktoravhandling

Skipnes Kommunikasjon og UiB har en rammeavtale som gjelder trykking av doktoravhandlingens endelige versjon; eksemplarer som går til disputaslokalet og biblioteker.

For å kunne gjennomføre bestillingen trenger du følgende informasjon:

  • Antall eksemplarer som skal trykkes til disputaslokalet (husk at du må legge til 4 eks. til Universitetsbiblioteket)
  • Antall skilleark du ønsker
  • Disputasdato
  • Adressen du ønsker et eventuelt prøvetrykk levert

Hvis du ønsker å trykke opp flere eksemplarer enn det obligatoriske antallet til disputaslokalet, kan du gjøre dette i en egen runde i bestillingsfunksjonen. Ph.d.-kandidaten betaler selv for de ekstra eksemplarene.

Ønsker du å bestille eksemplarer til bedømmelseskomiteen, kan du gjøre dette med en egen bestillings-knapp ute til høyre.

For et best mulig resultat, ber vi deg se gjennom rådene lenger ned på siden. Det er spesielt viktig å huske på at ordrebekreftelsen etter bestilling må videresendes til ditt institutts bestiller/innkjøp.

Bestilling og produksjonsprosess

1) Klikk på knappen «Gå til Avhandlingsportalen» for å starte bestillingsprosessen. Følg instruksene som kommer, og fyll inn alle nødvendige felt. Etter bestillingen er fullført og sendt, vil du motta en ordrebekreftelse. 

2) Send ordrebekreftelsen til ditt institutts bestiller/innkjøp. Innkjøp vil da opprette et bestillingsnummer og sende dette til trykkeriet. Trykkeriet starter ikke produksjon før de har mottatt dette bestillingsnummeret fra UiB, men vi lager et prøvetrykk eller PDF-fil for gjennomlesing mens vi venter på bestillingsnummer fra UiB.

3a) Trykkeriet ser igjennom filene, setter inn skilleark, tildeler ISBN-nummer og gjør filene trykkeklare. Vi lager så et prøvetrykk eller sender en pdf for gjennomsyn, som sendes til kandidaten.

3b) Kandidaten ser gjennom prøvetrykket/pdf-filen og sender tilbakemelding til trykkeriet. Straks prøvetrykket/pdf-fil er godkjent, produserer trykkeriet og leverer avtalt antall kopier til avtalt adresse. 4 av de bestilte eksemplarene blir sendt til biblioteket (samt en elektronisk fil). Dvs at hvis man bestiller f.eks 44 eks, vil 40 bli sendt til kandidat/institutt og 4 pliktleveres til biblioteket.

Leveringstid vil variere ut ifra hva slags fil-materiell trykkeriet mottar og hvor fort vi mottar tilbakemelding på prøvetrykket. Produksjonstid fra godkjent prøvetrykk er 5 arbeidsdager. Ved kortere leveringstid tilkommer pristillegg.

Maler

Mal for avhandling

Det er utarbeidet enkle maler for å sikre at de riktige innholdselementene er med, og at teksten formateres riktig (se under). Ikke alle elementene i malen er påkrevd. Man kan også bruke andre overskrifter når det er relevant.

De aller fleste doktoravhandlinger trykkes i bokformat 17 x 24 cm, men skrives i sidestørrelse A4. For å kompensere for dette er skriftstørrelsen i brødtekst satt til 13pt og linjeavstand satt til 1,5 i malen. Det er for å sikre at teksten har god lesbarhet når dokumentet senere krympes fra A4 til bokformat.

Skilleark for artikler (”papers”) markeres med sorte utfallende faner.

Kapitler, innholdsfortegnelse, forord o.l. bør starte på høyre side i boken, dvs en side med oddetall.

Omslag, tittelark og kolofonside styres av egne maler og genereres når du legger inn bestilling på websiden til trykkeriet Skipnes. Her er eksempel på omslag, tittelark og kolofonside.

Hvis du av faglige grunner ønsker å trykke avhandlingen i A4-format, er det mulighet for det. Ta da kontakt med oss for videre oppfølging.

Les korrektur for skrivefeil og se over bilder, figurer og lignende før du bestiller. Minst mulig endringer betyr ofte kortere leveringstid.

Ph.d.-kandidater ved UiB har tilgang til referansehåndteringsverktøyene EndNote, EndNote online og Reference Manager. Vennligst se Universitetsbiblioteket sin webside om emnet.

Mal for errata

Kandidaten kan etter innlevering rette formelle feil i avhandlingen. Det er laget en tekstmal for korrigeringer til avhandlingen (errata).En eventuell errataliste lages etter innlevering og skal da ligge som innstikk i eksemplarene tilgjengelig i disputaslokalet.

Fakultet, institutt eller kandidaten selv vil ofte ta seg av utskrift, men trykkeriet kan levere opptrykk av errata. Ta kontakt med trykkeriet dersom dette er ønskelig.

Maler:

Avhandling Norsk
Errata Norsk
Tittelark

Avhandling Engelsk
Errata Engelsk
Title page

Latex
Readme

Bilder, grafikk og figurer

Om bildekvalitet
Det er viktig at bilder som brukes i avhandlingen har høy nok kvalitet for trykking. Ved bestilling hos oss foretas en automatisert sjekk av bildekvalitet, og bilder med for lav kvalitet blir avvist. Det er likevel viktig å ha et bevisst forhold til kvalitet før du skal trykke avhandlingen. Under følger derfor noen råd. 

Teknisk kvalitet på bilder måles best i ppi (pixels per inch). Bruker du et bilderedigeringsprogram vil du kunne se ppi for bildene du ønsker å bruke. Hvis du limer inn et bilde i avhandlingen din, som ofte skrives i et A4-format, bør bildet være minst 200 ppi. Her er noen eksempler på ulike bildestørrelser og det antallet piksler som er tilfredsstillende i A4-format:
Hvis du for eksempel vil fylle hele siden (tekstområdet), blir bildet 16 x 24 cm (w x h). Det må da inneholde 1260 x 1890 piksler (b x h). Skal du bruke et mindre bilde, f.eks. 5 x 4 cm (b x h), er det nok med 315 x 395 piksler. 
Avhandlinger skaleres ned fra A4 til bokformat (17 x 24 cm) ved trykking. Et bilde som har 200 ppi i A4, vil få rundt 250 ppi i bokformat. 250 ppi regnes som kurant kvalitet for trykking, men også bilder med lavere kvalitet kan fungere greit. De nedre grensene for antall piksler er fleksible, med andre ord.

Noen tips om bildebruk: Unngå å skalere opp små bilder, det reduserer kvaliteten. Bruker du jpg-bilder, bør de være lagret med høy kvalitet, dvs med lite komprimering. Filstørrelsen sier nødvendigvis ikke så mye om bildekvaliteten siden ulike filformater kan ha ulik grad av komprimering. Selv om et bilde har nok piksler, kan det likevel se dårlig ut. Dette kan skje ved at det er mye komprimert. Det kan også være at et lite bilde har blitt skalert opp og fått lagt til flere piksler. Bildet kan da bli grumsete.

Vektorgrafikk: Vi anbefaler å lage .png av vektorgrafikk, fordi strektykkelser, fargekoding og transparente farger kan føre til skuffende trykkresultat. Vi anbefaler også at disse blir laget i et størrelsesforhold 1:1 og med minst 200ppi i oppløsning, som nevnt over. Ta kontakt med support hvis noe er uklart.

Punkter og streker: (F.eks. figurer) bør ikke ha mindre tykkelse enn 0,5 pt. 

Opphavsrettigheter og publisering

Dersom man skal trykke tidligere publiserte artikler som en del av avhandlingen, må man få tillatelse fra utgiver til dette. Generelt er det likevel slik at det ikke kan legges restriksjoner på offentliggjøring av doktorgradsavhandlinger.

Dersom man har spørsmål om opphavsrett og rettigheter til publisert materiale, bør man ta kontakt med Universitetsbiblioteket.

Tilgjengeliggjøring i BORA

Universitetet i Bergen oppfordrer doktorgradskandidater til å tilgjengelig gjøre sine avhandlinger i BORA dersom tilgjengeliggjøring ikke kommer i konflikt med annen publisering: Bergen Open Research Archive (BORA).

UB tar kontakt med alle doktorander med tilbud om tilgjengeliggjøring i BORA. Det er også  mulig å ta kontakt med bora@uib.no for å få lagt ut avhandlingen før disputas.

Support
+47 982 59 200
support@skipnes.no

(hverdager fra 8-16)

Skipnes Kommunikasjon er stolt hovedsamarbeidspartner med UiB

Skipnes Kommunikasjon AS | support@skipnes.no | 982 59 200